اوج آرامش آرامش رسیدن به مقصد است که پس از طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های زندگی مقابله کرد... با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان همین است که به تو می گویند، می توانی چون ما توانسته ایم و قبل از ما نیز توانسته اند. http://hamsafarameneh.mihanblog.com 2020-03-28T19:34:10+01:00 text/html 2020-03-25T14:24:48+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر فاطمه عملکرد مجازی سی دی جهان بینی 1و 2 http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/725 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200326-WA0006.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div> text/html 2020-03-20T18:52:08+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا عملکرد مجازی لژیون با دستور جلسه عشق و ایمان 3 http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/722 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">"به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عملکرد مجازی لژیون یکم با استادی کمک راهنما خانم آمنه و دبیری همسفر مریم&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رأس ساعت 17 مورخ 98/12/26 آغاز به کار نمود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200320-WA0003.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div> text/html 2020-03-11T09:46:40+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا OT is the Greatest Miracle of the Present Century http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/721 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200204-WA0002.jpg"></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-03-10T17:00:19+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا اکسیری در عصر حاضر http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/719 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>عملکرد لژیون یکم مجازی همسفران شعبه امین گلی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در تاریخ 98/12/19 با دستور جلسه D. SAP راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200312-WA0001.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در ادامه ی مطلب بخوانید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-07T10:27:58+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا عملکرد مجازی لژیون، سی دی انتقال صفات آقای امین http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/713 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام خالق عشق&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گزارش عملکرد لژیون یکم&nbsp; مجازی همسفران&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شعبه امین گلی&nbsp;روز دوشنبه مورخ&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="">98/12/12&nbsp;</b>با استادی&nbsp;<b>کمک راهنمای محترم ‌‌‌خانم آمنه&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با دستور جلسه<b>&nbsp;"سی دی انتقال صفات از جناب امین "</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رأس ساعت 17 در واتساپ&nbsp; آغاز به کار نمود.</font></b></div><div><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center;"><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center;"></font><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200307-WA0002.jpg"></font></div></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...</font></b></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></div> text/html 2020-03-05T15:24:16+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/711 <div>مهندس دژاکام: درمان اعتیاد یعنی یک فرد هروئینی در انباری پر از هروئین بدون هیچ وسوسه ای بخوابد.&nbsp;</div><div><br></div><div>مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل در تاریخ 6 اسفندماه 1398 فرمودند : به عقیده من جهان پزشکی در درمان اعتیاد هیچ دانشی کسب نکرده و دلیل این ادعا وجود هزاران هزاران مقالات&nbsp; در مورد مواد مخدر است که حتی قادر نبودند یک نفر را به درمان برسانند.<span style="text-align: center; color: rgb(93, 155, 210); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; height: 140px; width: 224px; float: left; margin-top: 8px;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/biltoeng18850454649157.jpg" alt="مکاتبات حسین و بیل، پاسخ بیل به مهندس 98/4/14" title="مکاتبات حسین و بیل، پاسخ بیل به مهندس 98/4/14" style="border: none; width: 224px; height: 140px;"></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-03-02T11:11:10+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا گزارش لژیون پزشکان پارک طالقانی، جمعه 9 اسفندماه 1398 http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/710 دومین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان&nbsp; پارک طالقانی با استادی دکتر مسعود و نگهبانی جناب مهندس و دبیری دکتر منصور با دستور جلسه «کرونا و جلسه مشورتی» و اختیاری بود حضور اعضا لژیون به دلیل پیشگیری از گسترش ویروس کرونا؛ روز جمعه مورخ 98/12/9 رأس ساعت 8 صبح آغاز بکار نمود.<b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small; color: rgb(70, 70, 70); text-align: center;"><img align="baseline" alt="" border="0" hspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/9939/pezashkan/1398.12.9/1.jpg" vspace="0" style="border: none;"></b> text/html 2020-03-02T09:23:50+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا برداشت از سی دی حرکت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/706 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="2" style=""><b>برداشت از سی دی حرکت به قلم همسفر زهره</b></font><b>&nbsp;</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8354702084/43.jpg" alt="" style="max-width: 500px;"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....&nbsp;</div></div> text/html 2020-02-28T14:52:56+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا ویروس کرونا و استفاده از دی سپ http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/705 <div align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="1">&nbsp;این نوع ویروس از خوشه های تاج مانند که در سطح آن وجود دارد گرفته شده است.</font></span></div><div align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="1">&nbsp;ویروس کرونا گروه بزرگی از ویروس ها هستند که بیشتر خفاش ها ، خوک ها&nbsp; و پستانداران کوچک را آلوده می کنند.&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="1">طبق موارد مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده ، در موارد نادر ، مواردی است که دانشمندان آن را زونوتیک می نامند</font></span></div><div align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="1">&nbsp;، به این معنی که می توانند از حیوانات به انسان منتقل شوند.</font></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; text-align: center;"><font size="1"><img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/34732/دلنوشته/corona-virus02-1.jpg" vspace="0" style="border: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></font></div> text/html 2020-02-26T17:33:28+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مکاتبات جناب مهندس و ویلیام وایت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/700 <div><font size="3"><b>بیل: دریافت نامه از شما همواره خوش است و دامنه افکار من را گسترش می دهد</b></font></div><div><font size="3"><b>پروفسور ویلیام ال وایت&nbsp; «مدیر پیشین ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا»&nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b>در نامه آخر در تاریخ 1اسفند ماه 1398 به مهندس دژاکام این گونه بیان داشتند که؛</b></font></div><div><font size="3"><b>هر چه قدر نوروبیولوژی اعتیاد بدون انتقال علم مربوطه ریکاوری به افراد جامعه انتقال داده شود،</b></font></div><div><font size="3"><b>لکه‌های ننگ اعتیاد سنگین‌تر خواهند شد.</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: center; font-family: Ftahoma; height: 140px; width: 224px; float: left; margin-top: 8px;"><font size="2"><img src="https://congress60.org/AppData/News/biltoeng18850454642137.jpg" alt="بیل: دریافت نامه از شما همواره خوش است و دامنه افکار من را گسترش می‌دهد" title="بیل: دریافت نامه از شما همواره خوش است و دامنه افکار من را گسترش می‌دهد" style="border: none; width: 224px; height: 140px;"></font></div> text/html 2020-02-22T15:40:45+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا اطلاعیه نگهبان کنگره 60 http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/699 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#222222" size="3"><b>با توجه به آخرین اطلاعیه&nbsp; بنیان گذار کنگره 60 از بغل کردن و دست دادن هنگام دعاخوداری نمایید.....</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/87878787.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3">لطفا به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید....&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2020-02-20T10:46:17+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا نامه جناب مهندس به آقای ویلیام وایت http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/698 <div>شنبه 1 اسفند 1398مهندس دژاکام:</div><div>&nbsp;<font size="2"><b>تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار است</b></font></div><div><br></div><div>مهندس حسین دژاکام « بنیان گذار کنگره60 » در نامه خود خطاب به بیل در تاریخ 27 بهمن ماه 1398 گفت: بیل عزیز تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار به نظر میرسد، درصورتی‌که خود نیک می‌دانید که متد DST با کمی آموزش به افراد قادر است پیش‌رونده بودن اعتیاد را متوقف و سپس به‌صورت پس‌رونده آن را به نقطه صفر برساند.</div><div style="text-align: right; font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; height: 140px; width: 224px; float: left; margin-top: 8px;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/8786459448369304535522838.jpg" alt="مهندس دژاکام: تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار است" title="مهندس دژاکام: تا زمانی که اعتیاد یک بیماری مرموز و یا رمزآلود متصور شود، از بین بردن لکه اعتیاد بسیار سخت و دشوار است" style="border: none; width: 224px; height: 140px;"></div><div><br></div> text/html 2020-02-18T08:03:14+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر فاطمه ادامه س سی دی نا امیدی http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/695 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی با استادی هم سفر نسیم و دبیری&nbsp; هم سفر مریم و با دستور جلسه ی ادامه ی سی دی نا امیدی روز دوشنبه مورخ 98/11/28 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200220-WA0004.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در نا امیدی تمامی حس ها بسته می گردد&nbsp; و شخص از انجام&nbsp; هیچ کاری لذت و انرژی نمی گیرد و هر کاری که از او بخواهند می‌گوید؛ برای چه انجام بدهم؟ حسش نیست، چه فایده ای دارد؟&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-16T05:58:51+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا گزارش عملکرد لژیون سی دی نا امیدی آقای امین http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/692 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی مورخ 98/11/21 با استادی هم سفر آمنه و دبیری هم سفر مریم و با دستور جلسه ی سی دی نا امیدی راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200216-WA0005.jpg">.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تفکر و افکار نقطه ی مقابل یکدیگر می باشند، اگر ذهن من پر از افکار باشد نمی توانم تفکر کنم،</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...</font></b></div> text/html 2020-02-11T10:21:27+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا برداشت از سی دی یافتن و بافتن http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/690 <div style="text-align: center;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 255);">آنچه باور است محبت است&nbsp;</font><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 255);">و آنچه نیست ظروف تهی است</font><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG-20200212-WA0000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید...</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>