اوج آرامش آرامش رسیدن به مقصد است که پس از طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های زندگی مقابله کرد... با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان همین است که به تو می گویند، می توانی چون ما توانسته ایم و قبل از ما نیز توانسته اند. http://hamsafarameneh.mihanblog.com 2020-07-13T15:36:52+01:00 text/html 2020-07-04T16:27:37+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین عملکرد سی دی مدس از استاد امین http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/834 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15938695472392.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در ادامه مطلب بخوانید....&nbsp;</div> text/html 2020-06-26T12:08:55+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین برداشت سی دی کشتی http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/831 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15931725489670.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در ادامه مطلب بخوانید.....&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-26T10:15:12+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا گزیده ای از سی دی مدرس جناب امین دژاکام http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/829 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div id="53472941331"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7dLgx/vt/frame"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گزیده ای از سخنان استاد امین دژاکام در سی دی مدرس&nbsp;</font></div></div></div> text/html 2020-06-25T18:47:26+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین عملکرد مجازی سی دی کشتی از جناب مهندس http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/826 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15931102194700.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2020-06-20T11:50:57+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین برداشت سی دی انفاق http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/811 <div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15923038967080.jpg" alt="" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">به ادامه مطلب مراجعه نمایید....</div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><br></div> text/html 2020-06-20T06:33:19+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین کتابی که هرگز بسته نخواهد شد.... http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/810 <div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15914503092630.jpg" alt="" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...&nbsp;</font></div> text/html 2020-06-20T06:31:47+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین تقدیر یا تدبیر http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/809 <div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15911934356831.jpg" alt="" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b>یکی از مهم ترین پارامترهای تکامل انسان زمان است،زیرا اندوخته های انسان بسیار زیاد می باشد،وحتی هستی هم نتوانسته زمان تکامل انسان را کوتاه تر نماید</b>.</div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....&nbsp;</div> text/html 2020-06-18T09:28:10+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین گزارش عملکرد روز دوشنبه99/3/26سی دی جواب http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/807 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گزارش عملکرد لژیون یکم مورخ 99/3/26</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سی دی جواب از جناب مهندس دژاکام&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کمک راهنمای محترم؛ همسفر خانم آمنه</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15924665222760.jpg" alt="" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید......&nbsp;</b></font></div> text/html 2020-06-16T16:37:49+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین دید گاهی نوین http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/805 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;">جلسه ششم از دوره ی شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی با استادی<b>&nbsp;همسفر فاطمه&nbsp;،&nbsp;</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;">نگهبانی&nbsp;&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;">همسفر زهره</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;">&nbsp;و دبیری&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;">&nbsp;همسفر عزت</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;">&nbsp;با دستور جلسه ی «<b>کتاب 60 درجه و تصاویر آن</b>» روز دوشنبه 26 خرداد ماه سال1399 ساعت 16 آغاز به کار نمود.</span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/99/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_4691.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....&nbsp;</div> text/html 2020-06-14T13:30:00+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین مشارکت مکتوب همسفران لژیون یکم عقابی تیز بین http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/785 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;«به نام قدرت مطلق الله»&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15914475500130.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</font>&nbsp;</div> text/html 2020-06-14T05:31:59+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین مشارکت مکتوب کمک راهنما سر کار خانم آمنه http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/802 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>به نام خالق عشق</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی</font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;کتاب 60 درجه زیر صفر</b></font></span></span></div><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></div><div align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به قلم کمک راهنمای محترم همسفر آمنه</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/34848/doshanbe/98_02_30/IMG_6431.JPG" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><div style="font-size: 12px;"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفا به ادامه</b></font></span></span><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;مطلب مراجعه فرمایید ...</b></font></span></span></div><div><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></span></div></div> text/html 2020-06-11T16:02:39+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین عملکرد مجازی سی دی وادی دوم http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/798 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;«به نام قدرت مطلق الله»</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15919421464310.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....&nbsp;</font></b></div> text/html 2020-06-09T08:34:46+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com nasim nasim1 برداشت از سی دی وادی دوم http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/792 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;«به نام قدرت مطلق الله»&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B2.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....</font>&nbsp;</div> text/html 2020-06-05T07:52:34+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com همسفر نسرین عملکرد مجازی سی دی نبرد درون http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/790 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;«به نام خالق زیبایی ها»&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15913866567970.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">سردارمی گوید:پایان سفر آغاز سفر دیگریست یعنی پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/79406/Resizer_15913475097071.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در ادامه مطلب بخوانید...</div> text/html 2020-05-31T16:22:50+01:00 hamsafarameneh.mihanblog.com زهرا فروغی نیا مصاحبه با حسین دژاکام بنیان کنگره 60 http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/784 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام خالق زیبایی ها&nbsp;</font></div><div style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/%d9%88%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%85(2).png" style="border: none; width: 460px; height: 296px;"></strong></span></span></div><div style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در ادامه مطلب بخوانید....&nbsp;</b></font></div></div>