اوج آرامش آرامش رسیدن به مقصد است که پس از طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های زندگی مقابله کرد... با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان همین است که به تو می گویند، می توانی چون ما توانسته ایم و قبل از ما نیز توانسته اند. tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com 2020-07-13T08:57:10+01:00 mihanblog.com عملکرد سی دی مدس از استاد امین 2020-07-04T16:27:37+01:00 2020-07-04T16:27:37+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/834 همسفر نسرین در ادامه مطلب بخوانید.... 


در ادامه مطلب بخوانید.... 
]]>
برداشت سی دی کشتی 2020-06-26T12:08:55+01:00 2020-06-26T12:08:55+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/831 همسفر نسرین به نام قدرت مطلق الله در ادامه مطلب بخوانید.....  به نام قدرت مطلق الله 


در ادامه مطلب بخوانید..... 


]]>
گزیده ای از سی دی مدرس جناب امین دژاکام 2020-06-26T10:15:12+01:00 2020-06-26T10:15:12+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/829 زهرا فروغی نیا .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} گزیده ای از سخنان استاد امین دژاکام در سی دی مدرس گزیده ای از سخنان استاد امین دژاکام در سی دی مدرس 
]]>
عملکرد مجازی سی دی کشتی از جناب مهندس 2020-06-25T18:47:26+01:00 2020-06-25T18:47:26+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/826 همسفر نسرین ]]> برداشت سی دی انفاق 2020-06-20T11:50:57+01:00 2020-06-20T11:50:57+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/811 همسفر نسرین به ادامه مطلب مراجعه نمایید....
به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

]]>
کتابی که هرگز بسته نخواهد شد.... 2020-06-20T06:33:19+01:00 2020-06-20T06:33:19+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/810 همسفر نسرین به ادامه مطلب مراجعه فرمایید... 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید... 
]]>
تقدیر یا تدبیر 2020-06-20T06:31:47+01:00 2020-06-20T06:31:47+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/809 همسفر نسرین یکی از مهم ترین پارامترهای تکامل انسان زمان است،زیرا اندوخته های انسان بسیار زیاد می باشد،وحتی هستی هم نتوانسته زمان تکامل انسان را کوتاه تر نماید.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 


یکی از مهم ترین پارامترهای تکامل انسان زمان است،زیرا اندوخته های انسان بسیار زیاد می باشد،وحتی هستی هم نتوانسته زمان تکامل انسان را کوتاه تر نماید.


به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 
]]>
گزارش عملکرد روز دوشنبه99/3/26سی دی جواب 2020-06-18T09:28:10+01:00 2020-06-18T09:28:10+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/807 همسفر نسرین گزارش عملکرد لژیون یکم مورخ 99/3/26سی دی جواب از جناب مهندس دژاکام کمک راهنمای محترم؛ همسفر خانم آمنهبه ادامه مطلب مراجعه فرمایید......  گزارش عملکرد لژیون یکم مورخ 99/3/26
سی دی جواب از جناب مهندس دژاکام 
کمک راهنمای محترم؛ همسفر خانم آمنه

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...... 
]]>
دید گاهی نوین 2020-06-16T16:37:49+01:00 2020-06-16T16:37:49+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/805 همسفر نسرین جلسه ششم از دوره ی شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی با استادی همسفر فاطمه ، نگهبانی  همسفر زهره و دبیری  همسفر عزت با دستور جلسه ی «کتاب 60 درجه و تصاویر آن» روز دوشنبه 26 خرداد ماه سال1399 ساعت 16 آغاز به کار نمود.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 

جلسه ششم از دوره ی شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی با استادی همسفر فاطمه ، نگهبانی  همسفر زهره و دبیری  همسفر عزت با دستور جلسه ی «کتاب 60 درجه و تصاویر آن» روز دوشنبه 26 خرداد ماه سال1399 ساعت 16 آغاز به کار نمود.


به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 
]]>
مشارکت مکتوب همسفران لژیون یکم عقابی تیز بین 2020-06-14T13:30:00+01:00 2020-06-14T13:30:00+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/785 همسفر نسرین  «به نام قدرت مطلق الله» به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 
 «به نام قدرت مطلق الله» 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 
]]>
مشارکت مکتوب کمک راهنما سر کار خانم آمنه 2020-06-14T05:31:59+01:00 2020-06-14T05:31:59+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/802 همسفر نسرین به نام خالق عشقدر باب دستور جلسه هفتگی   کتاب 60 درجه زیر صفربه قلم کمک راهنمای محترم همسفر آمنهلطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...
به نام خالق عشق

در باب دستور جلسه هفتگی

   کتاب 60 درجه زیر صفر


به قلم کمک راهنمای محترم همسفر آمنهلطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...

]]>
عملکرد مجازی سی دی وادی دوم 2020-06-11T16:02:39+01:00 2020-06-11T16:02:39+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/798 همسفر نسرین  «به نام قدرت مطلق الله»به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 
 «به نام قدرت مطلق الله»

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.... 
]]>
برداشت از سی دی وادی دوم 2020-06-09T08:34:46+01:00 2020-06-09T08:34:46+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/792 nasim nasim1  «به نام قدرت مطلق الله» به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....   «به نام قدرت مطلق الله» 


به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..... 
]]>
عملکرد مجازی سی دی نبرد درون 2020-06-05T07:52:34+01:00 2020-06-05T07:52:34+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/790 همسفر نسرین  «به نام خالق زیبایی ها» سردارمی گوید:پایان سفر آغاز سفر دیگریست یعنی پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریستدر ادامه مطلب بخوانید...

 «به نام خالق زیبایی ها» 


سردارمی گوید:پایان سفر آغاز سفر دیگریست یعنی پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست
در ادامه مطلب بخوانید...
]]>
مصاحبه با حسین دژاکام بنیان کنگره 60 2020-05-31T16:22:50+01:00 2020-05-31T16:22:50+01:00 tag:http://hamsafarameneh.mihanblog.com/post/784 زهرا فروغی نیا به نام خالق زیبایی ها   در ادامه مطلب بخوانید.... 
به نام خالق زیبایی ها 
 
 
در ادامه مطلب بخوانید.... 
]]>