مکاتبات حسین و بیل؛
 توضیحات مهندس دژاکام در تفاوت عملکرد سیستم ایکس خانم ها و آقایان

نامه جناب مهندس دژاکام به ویلیام وایت