اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی
به نام خالق زیبایی ها 

در ادامه مطلب بخوانید...... 
سخنان استاد بزرگوار؛
زمانی خداوند ما را دچار مسائل ومشکلاتی می کند که ما از مسیر خارح شده باشیم و گمراه ،برای اینکه خدا یک به جای خود در جهان ایجاد بکند این اتفاقات می آید و باعث می‌شود که بفهمیم یک بیماری به این کوچکی مثل کرونا نمی توانیم برطرف کنیم  وآقای مهندس می گویند:در قرآن آمده حتی مگسی را هم نمی توانیم بیافرینیم واگر یه مگسی چیزی را از توبگیرد حتی نمی توانی آن چیز که ازتو گرفته شده را پس بگیری وآقای مهندس می فرمایند: دوره قبل کرونا وبعداز کرونا ،دنیا به گونه ی دیگری می شود و می چرخد. 
هرموقع صحبت های اساتید درکتاب ۶۰درجه رامی خوانید طوری بخوانید که انگار باشما صحبت می کند وارتباط برقرار کنید وفکرکنید باشما صحبت می کند و در زندگی هایتان همه آنها را کاربردی کنید .
تمام انسانها به تشویق وبه انرژی نیاز دارند و برای  انجام هرکاری به انرژی احتیاج دارند . یعنی آن انرژی موتور متحرکه آن انسان است واگر کسی می‌خواهد ادامه تحصیل بدهد به خودش شک دارد واگر ما ناامیدش کنیم و سقمان برایش سیاه باشد ، این خیلی بداست که انسان ها را ناامید کنیم واین دلیل برباطن تاریک آن هاست .طبق قانون عمل وعکس العمل اگرکسی رادل سرد بکنیم یک کسی  در زندگی ماوارد می شود و مارا دل سرد می کند،پس سعی کنیم کارهای خوب انجام بدهیم تا بازتابش در زندگی هایمان باشد ودرکنگره که موفق بودیم چون به انسانها انرژی می دهیم.بعضی چیزها حس کردنی است مثل بوی یک گل،موقعی که من یک گل را بومی کنم خودم حسش کردم نمی توانم برای بقیه توضیح بدهم که بوی آن به چه صورت است ، مگراینکه خود آن طرف مقابل برود وآن گل رااستشمام کند.

برای اینکه مادرک بکنیم یک معتاد درچه شرایطی هست وچقدرحرکت دراین مسیر سخت است و اعتیاد را درک کنیم شرایط آن را به سرمای ۶۰درجه زیر صفر تشبیه کرده است که با یک ماشین که هیچ امکاناتی ندارد و راننده هم هیچ تعادلی ندارد ویک مصرف کننده پشت این ماشین نشسته است وحالا یک همسفر هم کنارش اگربخواهد غربزند حواس راننده پرت می شود و سریع سقوط می کند و عکسی دراین کتاب داده شده که هم شرایط همسفر رابیان می کند که بداندمسافرش درچه شرایطی است و هم شرایط مسافر رامی گوید که لازم است آرام حرکت کند و دراین چنین شرایط هیچ کس تند رانندگی نمی کند و برای همین می گویند سفراول ازدواج ممنوع،خریدوفروش ممنوع،تعویض شغل ممنوع وباید بدانیم مسافرمان می خواهد حرکت کند ولی دست و پایش یخ زده است و توان حرکت را ندارد.پس انرژی را من به عنوان همسفر باید به مسافرم  بدهم تابتواند کاری انجام دهد. 

هربحرانی که درزندگی برای ماپیش می آید  باید بادرایت و زرنگی آن مشکل را حل کنیم و کسی می تواند مشکلش راحل کندکه دانا باشد وکسی داناست که آموزش گرفته باشد.عمل سالم این نیست که همیشه خوبی ها باشد و این نیست که همیشه بجنگیم باید قاطعانه برخوردکنیم واین بستگی به شرایط دارد واینکه من کدام را اجرا می کنم پس برمیگردد به دانایی من آموزش های که ازجهان بینی و همین سی دی، میتوانم بگیرم و اگربتوانم از منطقه ۶۰درجه زیر صفر یاهمان اعتیاد چه مسافروچه همسفر  استفاده کنیم، برای طی کردن سفراول و واردشدن به سفردوم.

 چون نیروهای از دست رفته یمان برمی گردد وعشق به زندگی کردنمان بر میگردد وهر مشکلی برای  مسافر و همسفر پیش بیاید مثل یک عقاب تیز بین روی مشکلات تسلط و اشراف  دارند و برنامه ریزی های دقیقی دارند چون که شکست دادن غول اعتیاد خیلی کارسخت مهمی هست وحل کردن مابقی مشکلات برای آنان آسان می گردد.
نیروهای مکمل همان نیروهای منفی هستند،چرا می گوئیم مکمل ؛چون اگراین نیروها نباشند مارشد وتکامل نخواهیم داشت و ما انسان ها را ارتقاء می دهند واگرنیروی منفی نبود زندگی یکنواخت بود و هیچ پیشرفت وهیجانی نداشتیم .پس اگر بتوانیم هرمشکلی راحل کنیم اعتماد به نفسمان  بالا می رود.

واما مشارکت دوستان

سلام دوستان اعظم هستم یک همسفر

چه زمانی اتفاقاتی مثل قوم عادوثمود رخ می دهد؟وقتی که انسان ازمسیرخارج می شود.واین نشان می دهد که چقدرعاجزهستیم.فقط ادعا داریم،درمقابل کوچک ترین چیزها حتی نمی توانیم هیچ مقاومتی بکنیم. .درس های اساتید مختص به آقای مهندس نبوده وخطاب به همه ما انسان هاست.هرانسانی درهرجایگاهی یک مسافروقتی سفرمی کند.سفراوّلی وقتی بامشکلی برخورد می کند می تواند ازاین درس ها آموزش بگیرد.سفردومی وقتی به مشکلی برمی خورد،می تواند ازاین ها استفاده کند..یک همسفرهم به نوبه خود.
پس این خطاب به همه ماست.همین طور که خداوند هم درقرآن می گویند؛قل بگو .فقط به پیامبر نمی گویند؛درسته بر پیامبرنازل شده ،فقط به پیامبر نمی گویند ومختص پیامبر نیست ،بلکه مختص همه ی انسان هاست.برای حل مشکلات انسان نیاز به انرژی دارد.این انرژی با تشویق وامیدبه وجود می آید.یأس و ناامیدی و منفی بافی فقط اعتمادبه نفس راازانسان می گیردوسطح انرژی انسان روپائین می آورد.و باعث می شود نه تنها نتواند مشکلاتش را حل کند،بلکه مشکلاتش راچند برابر کند.
مسافری یاهمسفری که بتواند از منطقه ۶۰ درجه زیرصفر عبور کند،نیروهای ازدست رفته اش به او بازمی گردد و می تواند مانند یک عقاب تیزبین بر شئونات زندگی اش تسلط داشته باشد..به بیداری رسیده و می تواند مشرف به همه اوضاع واحوال زندگی اش باشد و به زندگی تسلط داشته باشد و برنامه ریزی کند.و زندگی اش را تحت کنترل خودش در بیاورد.
سلام دوستان  زهرا خ هستم یک هم سفر.

انسان در انجام هرکاری وحل هر مشکلی نیاز به انرژی دارد.می توانیم این انرژی را ازطریق تشویق کردن به اطرافیانمان بدهیم واین خیلی مهم هست چون آقای مهندس می گویند الآن توجامعه ما وشبکه های تلویزیونی حتی ایران خودمان مدام دارند از منفی ها صحبت می کنند و منفی نگری را القاء می کنند واین کاردرستی نیست.مدام ازمشکلات حرف زدن..همان طور که می گویند حتی شده یک بار درموردکنگره شصت بگویندچندنفرشان قهرمان ملی شده اند و  باایشان مصاحبه کنند.وانرژی مثبت به انسان هابدهند.همیشه ازاعتیادومشکلات اعتیادصحبت می کنند.انگار اعتیادهیچ درمانی ندارند یاازداعش صحبت می کنند..
یا خودما اگرکسی بخواهد درکاری پیشرفت کند،قدم در راهی گذاشته ،مدام بهش القا منفی کنیم وبگوئیم این کاری که انجام می دهی که چی  بشود واین القا منفی انرژی منفی به طرف می دهیم ومطمئناً اگر انرژی منفی به کسی بدهیم آن انرژی به خودمان برمی گردد.
در کتاب شصت درجه اعتیاد را به یخبندان تشبیه کرده  و سختی اعتیاد رانشان میدهد.این که یک مصرف کننده می خواهد رها بشود؛می خواهد موادش را کنار بگذارد اما دست و پایش یخ زده و نمی تواند.

اعتیاد مثل حرکت دریخبندان بایک ماشین قراضه با لاستیک های صاف است  که باید آرام وحساب شده بادرایت حرکت کند تا ارتعاشی در قندیل هابه وجود نیاید.بهمن نیاید،کوه ریزش نکند.این یک تمثیل محسوس به معقول می باشد

یک مسافر  رادرنظربگیریم اعتیادراکنارمی گذارد سفرش رابه خوبی انجام می دهد.یایک همسفرکه همیشه در یأس و ناامیدی بوده ،حالا میآد کنگره وجهان بینی اش دانایی اش بالا می رود و به بیداری می رسد کاملاً یک انسان دیگری می شود که دیدگاهش عوض می شود و شخصی  هست که اوضاع زندگی اش دستش می آید ومی تواند خودش زندگی اش را کنترل کند.برنامه ریزی بکند.مثل یک عقاب تیزبین می شود،کسی که توانسته هم خودش را بازسازی کند هم جسمش وهم روان خودش را.
وقتی ما بتوانیم افکارواندیشه مان را بازسازی بکنیم بااین فکر اندیشه وجهان بینی،که الآن داریم موفق ترهستیم در زندگی مان.آرامش بیشتری می توانیم داشته باشیم .برای مسائل زندگی مان خیلی خوب برنامه ریزی می کنیم.حس ها رامی شناسیم.بهتر با مشکلات زندگی رو در رو می شویم.و می توانیم موفق ترازقبل عمل کنیم.به خاطراین که خیلی ها درک درستی ازاعتیاد و خماری ندارند و درک درستی ازمعتاد ندارند که در چه اوضاعی هست.حتی یک شخصی که خودش مصرف می کندفکر می کند برای لذت جوئی مواد مصرف می کند.
فاطمه ط هستم یک همسفر:

 هنگامی که انسان از مسیر ارزشها خارج می شود اتفاقاتی روی می دهد؛مثل قوم عاد وثمود و همچنین در زمان ما ویروس کرونا باعث شده که انسان به عاجز و ناتوان بودن خود در دنیا پی ببرد
مطالبی که در کنگره گفته می شود برای فرد خاصی نیست و برای همه افراد است و ما باید خودمان را جای شاگرد ویا همان قهرمان داستان قرار دهیم
 ودیگر ی اینکه ما هیچگاه نباید آیه یأس و نا امیدی دیگران باشیم و در کارهای خوب باید مشوق دیگران باشیم . بعضی از افراد هستند که سق سیاهی دارند که این نشان دهنده باطن و درون سیاه آنهاست ونمی توانند خوبی آدمها را ببینند.
مثلا کسی که می خواهد  برای کنکور درس بخواند ؛به او می‌گویند می خواهی درس بخوانی و مدرک بگیری چه فایده؟

برای عبور از شرایط سخت باید مانند کسی که سوار بر اسب خویش است با تفکر و درایت حرکت کرد. حرکتی با پرشهای اسب نه پرشهای خودمان،پرشهایی بزرگ ومهم.
با این کار به آرشیو گذشته یعنی موقعیت قبل از این اتفاق یا اعتیاد باز می گردیم.
به قول آقای مهندس پایان شب سیاه سفید است. به نور وآرامش می رسیم.
نیروهای مکمل همان نیروهای اهریمنی یا بازدارنده هستند؛ که بدون آنها انسان به تکامل نمی رسد.

 سلام دوستان بنفشه هستم یک همسفر:
وقتی که انسان از مسیر مستقیم خارج می شود، و در مسیر ضد ارزشها قرار می گیرد؛ آن موقع باعث می شود که لطف خداوند از ما کم شود. مثل قوم عاد وثمود، و شاید بشود گفت که نا بسامانی که ویروس کرونا در دنیا به وجود آورده، به خاطر این است که انسان قدر داشتهایش را نمی داند؛ و برای همین خداوند این ویروس را بوجود آورده است.

درسهای اساتید فقط برای مهندس نبوده و برای همه انسانها است وبه طور کلی می شود گفت برای همه افرادی که در کنگره سفر می کنند هم سفر اولی وهم سفر دومی و هم همسفران وهمه افراد

در سی دی یخبندان گفته شده که ما از حرکت شما در یخبندان بسیار خوشحال هستیم یعنی این که اگر عده ای یا فردی می خواهند کاری را انجام دهند باید او را تشویق کنیم و خوشحال باشیم واز اینکه کسی به طرف کار مثبت می رود ؛آیه یأس ونا امیدی برای اونباشیم و باعث دلگرمی باشیم ؛ ومثل موتوری باشیم که او را به حرکت در می آورد.

اعتیاد برای این به یخبندان تشبیه شده چون مسیر بسیار سختی است و باید خیلی با احتیاط حرکت کرد، که مبادا کوچک ترین لرزش و ارتعاش باعث سقوط بهمن و ایجاد مشکل شود و برای ترک اعتیاد هم مسیر پر خطر است و باید به آرامی درمان شود و کوچک ترین لغزش در این مسیر باعث بوجود آمدن مشکلات دیگر می شود. 


 همان طور که در یخبندان دست و پای انسان یخ می زند و نمی تواند هیچ حرکتی انجام دهد فرد معتاد هم به همان یخبندان تشبیه شده که می خواهد اعتیاد خود را کنار بگذارد ولی نمی تواند
و اعتیاد است که او را رها نمی کند پس باید با احتیاط و آرام آن نسیر را طی کند تا مشکل پیش نیاید.
وقتی مسافری درمان شود و به رهایی برسد باعث می شود به گذشته خود دست پیدا کند، آرشیو گذشته یعنی همان موقعیت ها و جای گاهی که قبل از اعتیاد داشته است و به آنها می رسد که باعث خوشحالی او می شود در کل با درمان اعتیاد همه چیز در انسان بیدار می شود و نیروهای الهی به کمک او 
می آیند.
چه مسافران و یا همسفران بعد از درمان موفق می شوند که خودشان برای زندگی خود با فکر و درایت برنامه ریزی کنند و جسم و روان خود را با آموزش های کنگره بازسازی کنند.


نویسنده:همسفر فرزانه
ویرایش:همسفر نسرین
تنظیم عکس:همسفر زهرا ف
دستور جلسه ی هفته ی آینده:نبرد درون
نوع مطلب : گزارش های لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 11 خرداد 1399 08:51 ق.ظ
با سلام و عرض ادب
خدا قوت به کمک راهنمای عزیزم که صحبت های بسیار زیبایی نمودند،،
خداقوت خدمت خانم فرزانه عزیزم بابت نویسندگی بسیار خوبشان.
خدا قوت به خانم نسرین عزیزم بابت ویرایش بسیار خوبشان.
خداقوت به مشارکت کننده گان پیروز و موفق باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات