اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی
چهارشنبه 18 دی 1398 :: نویسنده : همسفر نسرین
به نام خالق عشق


گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه 
شعبه امین گلی روز دوشنبه 
مورخ98/10/16با استادی هم سفر مریم
ودبیری همسفر لیلا مو
 با دستور جلسه "سی دی زوج وفرد"رأس ساعت16:30آغاز به کار نمود.پیامبران درادیان الهی عین نورشمع، راه رابرای ماروشن می کنندو ما باید خودرا بامسیرتعیین شده ازسمت پیامبران هدفمندکنیم ،به عبارتی خودپیامبران الهی هدف نیستند،بلکه مسیروطریقت آنهاهدف است....

به ادامه ی مطلب مراجعه نمائید....
زوج فرد
بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیِم
وَالفجر○ولَیال عَشر○ والشّفعِ والوَتر○
الم تَرَکیف فعل ربُّک بعاد○اِرَم ذاتَ العِماد○ 
به راستی درسوره فجرخداوندقسم یادکرده به فجر،به شبهای ده گانه ،به شفع وبه وتر 
والشفع ؛زوج ...والوتر؛فرد...ولیال عشر؛ظلمات ده گانه کمک نکردن به یتیمان ؛؛قوم عاد؛؛ قوم ثمود؛؛ اهل شهرارم؛؛ مال ارث رابالاکشیدن؛؛مال دوستی فراوان؛؛؛ ابتلاوامتحان به ثروتمندی وتنگدستی وبازتاب رفتارانسان هادرهردوحالت وازفقرا دلجوئی وکمک نکردن به آنها...اینهاست لیال ده گانه وشبها ی تاریک وظلمانی که روح انسان می تواند در قعر آن فرو رود.
دراین وادی زندگی ،هرکاری راکه مابخواهیم انجام دهیم ازآشپزی ساده تاتحصیلات عالیه وهرچیزجدیدبرای یادگیری همیشه ودرهمه حال چیزی مانندشمع مسیر و راه رابرای آموزش برای ما روشن می کندوراه تاریک رابرای ماروشن می سازدوماشروع به حرکت کردن به سمت وسوی خواسته مان که مانندیک منبع نور روشن می باشد می شویم .چه زیباسخنی ست درکلام خداوند قرآن مجید آن جا که می گوید؛《هیچ نفسی بارنفس دیگررابه دوش نمی کشد》قبل ازآموزش های کنگره فکرمی کردیم این آیه صرفاً مربوط به روزقیامت می باشد،بعداًجناب مهندس فرمودند؛چون قرآن وکلام خداوندجاری وساری است درهمه زمان ها،شامل تمام امور دنیوی ما انسان ها می شودچه بسا که هیچکدام ازمانمی تواندباردیگری روبه دوش بکشدبرفرض مثال،اگر مسافرنخواهدسفرکندمحرزاست که همسفرنمی تواند به جایش سفرکندوبرنامه سی دی نوشتن ودارویotخوردن اورا به جایش انجام بدهدواین دورازذهن وغیرواقعی می باشد.

پس هرقدمی برداشتن به سمت یک هدف خواسته می خواهدواگر شخصی نخواهدکاری راانجام دهد،شخص دیگرنمی تواندآن کار را به جای اوانجام دهدواو هم چنان درتاریکی خودش می ماند.
هدف همسفرازشرکت دربرنامه های کنگره درابتدا آموزش گرفتن می باشدو سپس درکنار آن آموزش های خاص کنگره مسافر هم به رهائی برسد.
مسافردرچارچوب سفرش ممکن است خوب سفرنکند که این جا راهنمای همسفر کمی انعطاف پذیرتر با او رفتار می کند و درک متقابل از رهجویش دارد،اماازهمسفری که مسافرش خوب سفرمی کندبهانه نمی پذیردورهجوبایدبه وظایفش عمل کندوقوانین کنگره مانند سی دی نوشتن مشارکت در جلسه ومنظم بودن وغیبت بدون دلیل نداشتن را رعایت کند.دراین جانکته مهم ونویدی که راهنمابه رهجومی دهداین است که؛کائنات حتی کوچک ترین تلاش همسفررامی بیندوباتداوم تلاش هایش روزی می رسد عن قریب که پاداش بزرگی به اومی دهدومسافرشان سفری خوب ومنظم وبا رعایت قوانین کنگره راپیشه راه وکارخودقرارمی دهد.

مسافرخوب مانندجواهری است دردست همسفر یا همسفرانش که اگرخدای ناکرده قدرش راندانند وبه شکرانه این نعمت سپاسگزاری نکنند ممکن است شرایط تغییر کنند وچه بساعواقبش رادرسفردوم با تغییررفتارهای مسافرمواجه شوندوببینند.پس سپاسگزاری ازواجبات یک همسفرمی باشد.
حال بپردازیم به مبحث ادیان الهی واین که قوانینی که ادیان الهی وضع کردند،همانندمنبع نوری است که همه انسان هاراگرد این منبع جمع می
 کندتاعده کثیری ازآنهاباصلح وآرامش درکنارهم زندگی کنند.دقیقاًعلت این که آستانه تحمل ماآدم هادرکنارهم کم می شوداین است که؛  این قوانین الهی رارعایت واجرانمی کنیم وحس هامون نسبت به هم خراب می شودبه این صورت که به هم دیگر راحت دروغ می گوییم ،تهمت می زنیم،پشت سر یکدیگرغیبت می کنیم ومدام درحال کنترل وقضاوت همدیگرهستیم وپرمسلم است که باایجاداین شرایط و وجوداین حس های بدورعایت نکردن قوانین نمی توان باصلح وآرامش درکنارهم زندگانی کرد.

پیامبران درادیان الهی عین نورشمع، راه رابرای ماروشن می کنندو ما باید خودرا بامسیرتعیین شده ازسمت پیامبران هدفمندکنیم ،به عبارتی خودپیامبران الهی هدف نیستند،بلکه مسیروطریقت آنهاهدف است وپیمودن آن راه وطریقت.این جا به مسئله شفع ووتر که عنوان سی دی است اشاره می کنیم؛؛؛وتریعنی فرد وهرکدام ازما انسان هابه تنهایی وترهستیم وپیامبرهم وتر می باشدواگرباهم جفت بشویم می شویم شفع وآنجاست که شفاعت پیامبر(ص)شکل می گیردواین معنی همان باوری ست که ماهم معتقدیم وهم طلب می کنیم که ؛پیامبرشفاعت مارادرمحضرباری تعالی بکند.
بنابراین هردوکلمه به یک میزان مقدس ومهم  است و خداوند به هردو قسم می خورد والشفع والوتر.

درموردراهنماورهجوهم مصداق پیدامی کندچراکه راهنما هم باید شفیع رهجوبشود ومسیرررابه اونشان بدهدوهمانندنورشمعی راه رابرای رهجوبازمی کند ...به معنی کلمه رهجووراهنمابایدشفع بشوند،یعنی هرکدام وترهستن وبایدباهم شفع(جفت)بشوند،درواقع رهجوبایدبه حرف راهنماگوش بدهد تا به نتیجه برسد.نه تنهادر انسان ،درسایرموجودات مثل گیاهان هم مسئله شفع ووترراداریم برای این که درختی به وجودبیایدومیوه ای ماحصل رشدونموش باشدباید دوتاگیاه که هرکدام وترهستندعمل لقاح درآنهاصورت بگیرد وباهم جفت یاشفع بشوند تابه ثمروباربنشینند.

مثال دیگر آموزش ببین کودک ومادر که هرکدام وترهستند وباهم شفع می شوندبه هنگام آموزش گرفتن فرزندازمادرش.دردین مبین اسلام آمده که مادعاکنیم تاحضرت محمّد(ص)شفیع مابشود،صرفاًبادعاکردن نیست،بلکه باید باپیغمبرشفیع شویم ،جفت بشویم بدین معنی که قوانینی که گفته رااجراکنیم ودرواقع پیروراهش باشیم ودررابطه رهجووراهنماهم رهجوبایدقوانینی که راهنمامی گویدرا اجراکندتاراه برایش مشخص بشود وازتاریکی نجات پیداکند.واگربه حرف راهنماگوش نکند،هرچه سی دی بنویسدومشارکت کندبه دردنمی خورد،،چراکه فقط سی دی نوشتن مثل کسی است که فقط دعامی کند،بنابراین نتیجه می گیریم ؛رهجوهمه آن چیزی که راهنما آموزش می دهدرابایدبه مرحله اجرایی وعملیاتی درآورد...آقای مهندس درموردمراسم آیینی می گویند؛هدف ازآمدن ادیان این نیست که یک سری مسائل آیینی مثل نمازوروزه راانجام بدهیم،اماقوانین وفرامین الهی راانجام ندهیم،بلکه به جاآوردن همین نمازوروزه هم بایدنتیجه داشته باشدوتأثیرمثبت روی من داشته باشد.اگرنمازبخوانم اما قلبم پرازنفرت وکینه نسبت به دیگران باشدوتمام حس هام آلوده باشد ،نمازخواندن برای فردهیچ نتیجه ای ندارد.بنابراین نتیجه می گیریم هرکاری که ماانجام می دهیم ،بایدنتیجه داشته باشدوهرچیزی که نتیجه داشته باشد،مطمئناًکاردرستی است.

علت جاذبه بودن کنگره برای افراداین است که نتیجه داشته است وازطرفی چه درکنگره ،چه درزندگی شخصی بایدفرامین الهی رارعایت واجراکنیم.دروغ نگوییم وباخود ،راهنماو بقیه باصداقت برخوردکنیم وتنهاراه شفیع شدن تنها وتنهااجرای فرامین الهی می باشد.
والفجر؛؛؛کلمه فجرعربی است بامعنای فارسی شکافته شدن وهرجانوری بیایدوتاریکی راروشن کند،کلمه فجرکاربردی می شود.اول صبح نورخورشید تاریکی وظلمت شب رامی شکافدوهمه جا راروشن می کند.نورشمع کارفجر رامی کندیعنی آن تاریکی رامی شکافدودرهرکاری که بخواهدصورت بگیرد،نوری پیدامی شودکه تاریکی راه رامی شکافدوراه رابرای ما نمایان می کند.همان طورکه درابتدای متن اشاره شد لیال عشراشاره به شبهای ده گانه دارد که درواقع ظلمات وتاریکی های اخلاقی وصفات بد رفتاری انسان هاست همان که به یتیمان ومستمندان کمک نمی کند..مال ارث رابالامی کشد .مال دوست وپول پرست می شودو سرپیچی کردن قوم عاد وثمودونافرمانی مردمان شهرارم همه وهمه درتاریکی نفس فرو رفتن است وهمین ابتلا وآزمایش انسان ها با زیادی مال وتنگدستی ؛؛آنان که فقیرندمی گویندخداوندماراخوارکرده وآنان که متموّل هستندمی گویند خدامارابرترازدیگران می داندومارابیشتردوست می داردوغرّه به مال ومکنت خودمی گردند واینهاهمه تاریکی هاست و وای برانسانی که تفکّرنکند.

چه بسا ثروتمندانی که نمی دانند چگونه ازثروتشان استفاده کنند ودرراه خداانفاق کنند.اگراین موضوع رابخواهیم درکنگره بررسی کنیم بایدبگوئیم که ؛خیلی افرادهستندکه وضع مالی خوبی دارنداماعضو لژیون مالی نمی شوندوکنارمی کشندوازبرکات معنوی وحتی مادی که درزندگیشان سرازیرمی شود البته بعدازپرداخت مبلغ شش میلیون تومان ودراصل کمک به کنگره برای خرید وساخت ویااجاره زمین برای کمک به افراد وخانواده های دررنج ازبیماری اعتیادودرمان آنها بی نصیب می مانند وآن حس های خوب وقشنگ راتجربه نمی کنند وتجربه افرادی که عضو لژیون شده اند نشان داده وقتی پای صحبت این افراد بزرگوار می نشینیم ازبرکتی که بعد ازکمک مادی به زندگی هایشان آمده با وجدوشادمانی سخن می گویند.ان شاءلله این حال معنوی وحس قشنگ نصیب تک به تک اعضاکنگره   60 بشود.

وامادرقسمت دیگرآقای مهندس عنوان می کنند؛ رهجودراوایل ورودش به کنگره ممکن است مرتب غربزند و گله وشکایت از مسافرش بکندواگر راهنمابه اوبگویدمی توانی ادامه ندهی نه ازسرغرض ورزی بلکه برنامه کاری کنگره این چنین است که هیچ اجباری برای ادامه راه ندارد وهرشخص کاملاً مختاردراین است که ادامه بدهدیاندهد وحتی خداوندهم با همه دانائی وعظمتش به همه بندگانش حتی شیطان ،درانتخاب مسیردرست یااشتباه اختیارکامل داده وچقدر دموکراسی راخداوندبه زیبایی ودرستی پیاده کرده ومی کند ،چه برسد به ما بندگان خاکی.درهرصورت تأمل ودرنگ کمی جایزاست ،حداقل دوماه از روز ورودمان به کنگره به خودمان فرصت بدهیم وکم کم به قوانین کنگره آشنا شویم ،بعدتصمیم باخودمان است ،طبق گفته آقای مهندس وراهنمایان ارجمندبمانیم وطی مسیرکنیم یانمانیم .پایه واساس قوانین کنگره برتکرارمکررات بنانهاده شده است والهام وبرگرفته ازقوانین ساده زندگی روزمره ونظام طبیعت وهستی می باشد .ما هرروز سه نوبت غذا می خوریم ،نماز می خوانیم،دریک تایم شب می خوابیم وصبح دومرتبه بیدارمی شویم وبقیه امورهرکدام به نحوی تکرارمی شودبرای ما وکل هستی برپایه تکراراستوار ومی چرخد.


طبیعی ست درکنگره هم مرتب جلسات تکرارمی شود طی چندروزدرهفته،حرمت ها پی درپی خوانده می شود،مرتب مشارکت و...اما به مرورذهن اعضاء به این روند عادت می کند..پس منصفانه نیست درابتدای ورودبه کنگره زودقضاوت کنیم ویاازآن مهم تر تصمیم عجولانه بگیریم.
مثال میخ رامی توان زد که با یک بارچکش زدن میخ درجایش محکم نمی شود ونیازبه چندین ضربه پشت سرهم داردتا استوارگردد.
راهنماآن چه آموزش دیده ارائه می دهدومبنای کاراو هم همین تکراروتکرارمی باشد هرهفته ازرهجو می خواهد سی دی بنویسد ومشارکت کند.روش او همان روش تدریجی است ویک شبه رهجوبه درمان نمی رسد ،روش سقوط آزادنیست که جواب مقطعی بگیرد،بلکه آرام آرام باروش دی اس تی موادرابرای همیشه ازدست مسافرمی گیرد ودرمان روح وروان همسفرهم میسر نمی گردد جزاین که ایمان بیاورد مبنای کارراهنما براساس ناراحت کردن رهجو نیست دستورکار اواین چنین است وراهی است که خودش رفته ونتیجه گرفته است و دوست دارد رهجوهم به همان تعادل وآرامشی که اوتجربه کرده برسد.خودراهنم اهم هر هفته سی دی می نویسد،درجلسات شرکت دارد وفراترازهمین قوانین تکراری کاری دیگربه سلیقه وعلاقه خودانجام نمی دهدوتابع ومجری قوانین کنگره می باشد.

به تدریج گام برداشتن درمسیر رسیدن به هدف مانند تغییر هاله پیرامون ماست .هرانسانی وهرجانداری اعم ازگیاهان وحیوانات هاله ای دراطراف خود دارند که هرچه این هاله شفاف تر باشد آن جاندارازسلامت بیشتری برخورداراست .
درموردهاله انسان ،اگرازسمت ضدارزش هابه سمت ارزش هابرود باهمان روش تدریجی موکد شده کنگره به مرورهاله دور جسم وروح انسان زدوده می شود وغبار و زنگار آن صیقل داده می شود وازکدورتش کاسته شده وشفاف وروشن نمود می کند وازنظرعلمی به اثبات رسیده هاله اطراف اعضا بیمارانسان رنگی غبارآلودوتیره ترنسبت به بقیه ساختارجسم دارد،،مثلاًکبد مریض شخص بیمار هاله اطرافش رنگ تیره رانشان می دهد ودستگاه های فوق پیشرفته ای هست که این امراض رامشخص می کند.به طورکلی کارهاله محافظت از بدن انسان است واگرهاله دورکبدمثلاً آسیب ببنیدخب کبد درمعرض بیماری قرارمی گیرد که به خصوص بیماری هایی که کبد دچارش می شود به علت تغذیه نادرست است که به قول خانم شانی؛به علت مصرف خوراکی های باموادنگهدانده موجود دربازار و فروشگاه ها می باشد وایشان جمله نغزی رابیان می کنند که درفروشگاه هاهیچ ماده خوراکی برای خریدن وجود ندارد به جزخرما و بیسکویت ساقه طلائی.بیشتر موادمصرفی روزمره رامی توان خانگی تهیه کردمانند رب گوجه فرنگی ،آب لیمو ،انواع ترشی ،خیارشور،تهیه ماست و..

وچقدرزیباهاله پیرامون جانداران رابا لایه اوزون مقایسه کرده،همان طور که لایه اوزون لایه محافظ زمین می باشد و ازبرخورد شهاب سنگ ها واجرام آسمانی مضرواشعه های کیهانی خطرناک که باعث نابودی کره زمین وآسیب جانداران می شود جلوگیری می کند هاله هم به همین شکل محافظت می کند.
حال ما با کنگره وقوانین اش آداپته وهماهنگ شدیم ..قدم بعدی برای اعضا محکم کردن پایه های مالی است وعلت قوی شدن ازسوی دارائی یعنی محکم کردن پایه های مالی به همه امورماسرعت می دهدو ما را سریعتربه اهدافمان می رساند و روحیه ما را با طراوت می کند. بیشترکارهارومحورپول می چرخدواگرشخص پول نداشته باشد حالت سکون وایستادارد وهیچ حرکتی نمی تواندبکند نه مهمانی بدهد ،نه بخشش کند تا کارهای بزرگ ترمثل سرمایه گذاری وتوسعه کاروغیره وذلک.
آقای مهندس پس اندازرابرای خانم ها واجب می دانند وتاکید دارند پس انداز رابه طلا تبدیل کنند و سی دی طلا هم از ایشان در آرشیو محصولات موجوداست و به قول ایشان دانه دانه است غله درانبار.ازجای کم و با اندک اندک جمع کردن می توان پس انداز بزرگتری داشت مثل یک سیلو پر ازگندم ازهمان  تک تک دانه های گندم جمع شده است.

باآموزش های کنگره  خوب است حجم اطلاعات خودرابالاببریم  اما اگر درزندگی وبرخورد با مسافر و دیگران اجرائیش نکنیم به مانندیک دیکشنری یالغت نامه انگلیسی می مانیم ...همه لغات را از بر هستیم امادریغ ازیک جمله مکالمه روان لاتین با دیگران .بنابراین آگاهی ودانش خوب است اگر توامان با عمل باشد و کار واندیشه هم باید با هم صورت پذیرد .کاربدون فکر وفکربدون کار ثمر بخش نیست.هردو بایست هماهنگ باهم باشند..وزمانی اندیشه وتعقل فردبالا می رود ،که آرامش داشته باشد و دست ازکنترل دیگران و شرایط بردارد وذهن خالی بهترمی تواند بیاندیشد و تعقل کند.
هرزمان فرد کنترل نکند،فکرش آزاداست و آرامش دارد و رها می کند ،هم فکرش رها و آزاد
است ،هم موضوع و معضل و فرد درگیر را رهامی کند و آن وقت کائنات و خداوند وارد عمل شده وآن چه لاینحل بود حل می شود به آسانی وراحتی.همه چیز دیسیپلین و زمان و حکم و فرمان خودرا دارد.بنیان دنیابرپایه تفکر خداوند است.
ما نیز به مرور باتکرار وتمرین و درگذر زمان سطح آموزش هایمان بالا می رود و آن وقت با یک تفکر و اندیشیدن ساده به راه حل مناسب برای مسائل زندگیمان می رسیم. 

نویسنده:همسفر لیلا م
ویرایش:همسفر نسرین
تنظیم عکس:همسفر نسیم
دستورجلسه هفته ی آینده:از نقطه سیاه تا رنگین کمان 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic