اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی
به نام خالق  جهان ها 

گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آ منه شعبه امین گلی 
روز دوشنبه مورخ 98/08/06 با استادی همسفر لیلا م ودبیری همسفر 
فاطمه ج با دستور جلسه سی دی شهر ،جهان ،جهان ها
رأس ساعت16:30آ غاز به کار نمود.اصل مرگ‌ وجهان پس از مرگ به طور کلی درادیان الهی بیان شده و وارد جزئیات نشده.حال درکنگره یاد می گیریم که بعد از مرگ ما همین خصوصیات ظاهری و رفتاری را دارامی باشیم و روح ما دارای تمام خصوصیات الآن ما است.خداوند در قرآن می‌فرماید:توسط فرشتگان الهی،تمام و کمال انسان را دریافت می کنیم،یعنی تمام صفات خوب و بد انسان،همۀ استعدادها و همۀ ارزش ها و ضدارزش ها همراه انسان  هست ....  
به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

‌«اول ندانی رابدان،تابدانی رابدانی»
اگر بخواهیم آموزش های کنگره را دریافت کنیم؛اول بایدبدانیم که؛نمی دانیم.حال می خواهیم بدانیم؛
هفت طبقۀ آسمان‌ هابه دلیل فرکانس و ارتعاش متفاوتی که باکرۀ زمین دارند،برای ماقابل رؤیت و دیدن نمی باشند.طبق گفتۀ آقای مهندس تمام کهکشان ها و منظومه ها تنها یک آسمان می شوند؛همان جهان فیزیک،البته جهان های دیگر هم وجود دارند،اما برای ما قابل دیدن  ودرک نیستند و ما هرچه ازلحاظ تکامل بالاتر برویم ،طبقه ما عوض می شود و می توانیم ازجهان فیزیک خارج  بشویم و نادیده ها را ببینیم.

در ادامه سخن،اندازۀ کره زمین نسبت به جهان هستی یا همان جهان های فیزیکی (منظومه هاوکهکشان ها) متشابه شده باکویر لوت که پراز ماسه های ریزبادی می باشد،به این صورت که گفته شده کرۀ زمین اندازه یکی ازآن دانه های ماسه ای ریز تشکیل دهندۀ  کویر می باشد. .حالاتصورکنید،درکرۀزمینی كه ۸میلیارد نفر زندگی می کنند و هرانسان یک عضو از این جمعیت انبوه است،پس به عنوان جزئی کوچک از این جهان پهناور آیا می‌توانم ادعا ومنیتی داشته باشم؟؟!!

پس آگاهی و علم من دربرابراین عظمت هیچ نیست نمی‌توانم ادعائی درموردآگاهی ازجهان های بعد از این جهان داشته باشم و اظهار نظر در مورد مرگ وجهان های دیگربکنم.منظوراین است که؛من درحدی نیستم که در مورد این چیزهانظربدهم.
هرچه ما می گوئیم و مدعی می‌شویم که می دانیم،درمورد صورآشکار می باشد،صورپنهان بسیار بسیار وسیع ترمی باشد،به طوری که،وسعت صورپنهان به نقل قول ازجناب مهندس؛مانند کوه بزرگی است داخل آب ،که تنها قلۀ آن ازآب بیرون مانده و ما می بینیم.قله  ی کوچک همان صورآشکار و قسمت بزرگ زیر آب صور پنهان است.انسان بااین حجم صورآشکارش باید منیتش  راکم  کند.
حال درمورد ادیان الهی باید بگوییم که؛تمام ادیان الهی،مارا به صلح و دوستی دعوت کرده اند،تاآن جاکه همه انسان ها با آرامش درکنارهم زندگی کنندو ازضدارزشهائی مثل دروغ،غیبت،تجاوزو دزدی و...دوری کنند.در تاریخ نمونه هائی داریم که خواستند دین را از مردم بگیرند،مثلاً؛عده ای به نام دین مسیح ،جنگ های صلیبی را راه انداختند و جنایات زیادی در رابطه با زنان وکودکان بی گناه انجام دادند،باصلیبی ازجنس طلا،که دردست داشتند و آن رانشان ویاری دهنده درقتل وغارت و جنایات خود می دانستند.حال این سؤال پیش می آید آیا مسیح دعوت به دوستی و ارزش ها کرد یا انجام ضد ارزش ها و...؟ در واقع این همان بدعت گذاری هاوسوءاستفاده ازدین است که به نام دین الهی اهداف و منافع خودراپیش ببرند.به نقل قول ازآقای مهندس؛مثلاً برخی افرادی مبلغی را دزدی می کنند،،فرض کنید۲۰۰میلیون تومان .وبعد۱۰میلیون ازپول راخرج امورخیریه ونذر و..می کند،این کاربه طورکامل اشتباه است و این مال حرام می باشد وکل مال به اضافه جریمه باید رد شود.

تمام پیامبران ادیان مختلف ؛حضرت موسی ،عیسی ومحمدرسول الله،هرکدام به طریقۀ خود باعث پیشرفت مردم  شدند.حضرت عیسی به معنویات توجه داشتند،حضرت موسی ، وفورنعمت و ثروت را دراختیارقوم خودقراردادند وحضرت محمد،پیام آوروحی،هم معنویت و هم مادیات ورفاه رابرای مردم دین اسلام به ارمغان آوردند.حال این بین عده ای از انسان هابیان کردندکه دین افیون جامعه است و دین جامعه رانابودمی کندوهیچ دینی را قبول نداشتند و این مسأله به این دلیل به وجود آمد که یک عده متعصبانه به مسائل دینی پرداختند.نظریه یک سری افراد مثل مردم کشور شوروی این بود که؛دین خدرکننده ی جامعه است و۷۰سال بی دینی رارواج دادندو از رفتن مردم به کلیساهاجلوگیری کردند،اما با همه آزار واذیت ها دل هابه سوی حقیقت شتافت و درهای کلیساها و مساجد به روی مردم گشوده شد و پوتین  با همه ی مخالفت هایش با مسیحیت آخر سر کناراسقف اعظم قرارگرفت و نتوانست دین رابه عنوان افیون به مردم بفهماند و مردم  پیرو عقاید قلبی خودرفتند.دردین اسلام هم گاه افرادی هستند که قرآن را قبول ندارند ولی می گویند بزرگان را قبول دارند درجواب به این افرادبایدگفت ؛اگرشما بزرگان مسلمان مثل مولاناوحافظ راقبول دارید،،بایددقت کنیدکه آن ها به جزتفسیر آیات قرآن ،فراترازاین چیزی نسروده اند،،پس چطورممکن است شخصی مولاناوحافظ راکه هردوحافظ ومفسرقرآن بوده اندراقبول داشته باشد اماقرآن را رد کند!!!؟؟

اصل مرگ‌ وجهان پس از مرگ به طور کلی درادیان الهی بیان شده و وارد جزئیات نشده.حال در کنگره یاد می گیریم که بعد از مرگ ما همین خصوصیات ظاهری و رفتاری را دارا می باشیم و روح ما دارای تمام خصوصیات الآن ما است.خداوند درقرآن  می‌فرماید:توسط فرشتگان الهی،تمام وکمال انسان را دریافت می کنیم،یعنی تمام صفات خوب وبدانسان،همۀ استعدادهاوهمۀ ارزش هاوضدارزش ها همراه انسان هست ...
حال این بحث راآقای مهندس به اعتیادتعمیم می دهندکه،فردمعتادهم اعتیادش راباخودهمراه می برد،،حتی انسانی که نقص عضودارد به همان شکل دردنیای بعدازمرگ واردمی شود.
خواب هم نوعی مرگ می باشدبه این گونه که؛نفس انسان ازبدنش جدامی شودو درکالبد بعدی می رود.درکنگره یاد می گیریم انسان ۷کالبد دارد که یکی ازآن هاهمین کالبد مثالی است که درخواب می‌بینیم و یکی همان کالبدجسم است که روح در آن قرار دارد  وبا آن حیات و زندگی داریم.درنتیجه این برداشت می شود که اگر آقای مهندس این قدرتأکیددارند به داشتن جسم قوی و شاداب برای بچه های کنگره،دلیلش این است که همۀ کالبدها متأثر از همین کالبد جسم هستند که دراختیارما قرار دارد و در این دنیا به راحتی می توان تمام ایرادات را رفع و رجوع کرد،اما درجهان های دیگر کار کمی مشکل می‌گردد.

۷کالبدانسان درهم تنیده هستندو ما نمی توانیم آن ها را ببینیم ،چون خارج ازظرف وجودی ما هستند دقیقاً مانند سایه ها که  ما فقط سایه خودمان راپشت سرمی توانیم  ببینیم و اگر چندین نفرپشت درپشت درسایه مان قراربگیرند نمی‌توانیم سایه آن ها را ببینیم ،به عبارتی سایه درسایه قابل دیدن نیست..در مثال دیگر اقیانوس اطلس گفته شده ،که ما می توانیم به اقیانوس اطلس برویم برای تماشا،امادرآن نمی‌توانیم شناویازندگی کنیم.پس ما آگاهی و ظرفیت دیدن کالبدهای دیگرمان  رانداریم.
واگر بخواهیم دنبال انجام و پی بردن به این مسائل باشیم  دچارمشکلات روحی و روانی و مالیخولیائی می شویم.

درکل جسم وروح ما مهم و با ارزش است و باید مراقب سلامتی خودباشیم و بهشت جایگاه درونی انسان است و آنچه از وصف بهشت به صورت نهر وسرسبزی و وفورنعمت خوردن و آشامیدن آمده همه وهمه تمثیل می باشد...هرضدارزشی از جمله اعتیاد درجهان فیزیک بهتر و راحت تر قابل درمان است ،چه بسا معتادجسمش تسلیم ترک مواد می شود،اماکالبدهای دیگرش تسلیم نشده اند،پس هنوزوسوسه مواد را دارد و حتی مکررخواب مصرف موادرامی بیند.پس« اعتیادرابایددرمان کردنه ترک»صورآشکارکه همان جسم است ،پس ازترک تسلیم می شود،اماصورپنهان که همان روح،ذهن وکالبدهای دیگراست،هنوزتسلیم نشده است و تنها روش DST یادرمان تدریجی راه درمان کامل اعتیاداست.پس اعتیاد با مرگ از بین نمی رودوافرادی که معتاد از دنیامی روند باید در جهان دیگر اعتیاد خود را درمان کنند.

حال این سؤال پیش می آید که کابوس های شبانه چقدراهمیت دارندوبه چه دلیل به سراغ ما می آیند؟؟!!علت دیدن کابوس ها آسیب دیدن هاله دورانسان است،هرفردی یک هاله انرژی دورخود دارد برای محافظت ازاو.حال اگر این هاله براثرانجام ضدارزش ها آسیب ببیند و سعی نکنیم که باتزکیه وپالایش ترمیمش کنیم موجودات موذی ومخرب هادرخواب به این هاله نفوذ می کنندو ما را آزرده خاطرمی کنند،درست مثل زمین که به دورخودهاله ای به نام جواتمسفرداردکه سوراخ شده وهمه امواج مضّر و زیان آور وارد زمین شده اند.
دربرابرکابوس هابایدبا آن ها روبه رو شویم وترس به خودراه ندهیم و هر زمان سطح انرژی خودرابالا ببریم این کابوس هابرای همیشه می روند.حال سطح انرژی را باخواب درشب می توان بالابرد،چرا که الکترون‌های موجود در سلولهای بدن انسان در هنگام خواب شب انرژی لازم راازکیهان می گیرند واین انرژی های کیهانی به جسم منتقل شده و ازآن جابه کالبدهای دیگرمنتقل می شوند،پس دلیل اهمیت خواب شب همین است،چراکه همانندهمان فیلم عکاسی که تنهادرتاریکی عکس راظاهرمی کند،انسان هم به همان گونه بیشترانرژی هارادرشب و هنگام  خواب و تاریکی ازکیهان وهستی دریافت می‌کند.انسان زمانی که به مرحله آگاهی و دانایی بالا برسد،کابوس های شبانه که هنگام خواب می بیند برای همیشه ازبین می روند،لازمه اش این است که؛مابه یک آرامش نسبی برسیم و از طرفی برای یک سفراولی دیدن این کابوس هاامری طبیعی است ونباید نگرانی ایجادکند.

کتاب شصت درجه زیرصفرکتاب قابل فهم و جامعی است برای استفاده وهیچ محدودیتی ازجهت سن افراد و مذهب و سطح سوادبرای مسافران و همسفران ندارد.
و اما آغاز هرکار  مهمترین بخش انجامش می باشد...ما در آغاز که وارد کنگره می شویم و در قسمت تازه واردین قرارمی گیریم ،مانندلامپ کم نورهستیم که با ادامه آموزش ها،به نور و روشنائی قوی دسترسی پیدا می کنیم. ،،،منظوراین است که انرژی پیدامی کنیم و به همه امور زندگی می رسیم: این لامپ کم نورانرژی خودراازبخش کیهانی به هنگام خواب دریافت می کند و خواب همانند کابل موبایل که شارژ می کند،به همین صورت انسان راشارژ وآماده برای روز می کند و چه زیباست که ما بدانیم شهر،جهان وجهان هادر درون خود ماست.همه مکان های زیبا که سفرکردیم ،،همه کوه ها،دریاهاهمه وهمه در درون خود ماست..بیرون ازما چیزی نیست که به دنبالش بگردیم.

در مورد سایه ها باید بگویم،هر سایه نقطه مشترک با نور دارد و اگر نوری نتابد سایه ای هم بوجود نمی آید(براثرتابش نورسایه رامی بینیم)و درتاریکی قادربه دیدن سایه نیستیم و همان گونه که انسان تنها سایه یک نفریعنی خود را روی دیوار پشت سر می بیند و سایه نفر دوم پشت سرنفر اول را نمی توان درسایه اول دید،شخص هم نمی تواند کالبدهای دیگرش که درکالبداول او هستندو مثل سایه ها عمل می کنند ببیند و فرد باید سطح آگاهی خود رابالا ببرد تااین مسأله رادرک کند،پس بایددرون خود مسافر بشود وسفر کند.


نویسنده:همسفر لیلا م
ویرایشگر:همسفر نسرین
دستور جلسه ی هفته آ ینده:الکل
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 10 آبان 1398 02:11 ب.ظ
خداقوت
جمعه 10 آبان 1398 12:06 ب.ظ
سلام ممنون از زحمات راهنمای محترم وعزیزسرکارخانم آمنه وخانم نسرین عزیزوخانم زهرا...سپاسگزارم ازحسن توجه شما دوستان .
پنجشنبه 9 آبان 1398 09:35 ق.ظ
با سلام و عرض ادب و احترام
خدا قوت خدمت کمک راهنمای عزیزم خانم آمنه بابت مطالب پربار و آموزنده ای که بیان نمودند.
خدا قوت خدمت خانم لیلا برای استادی و نویسندگی خوبی که داشتند .
خدا قوت خدمت خانم نسرین عزیز بابت درج مطالب در وبلاگ.
چهارشنبه 8 آبان 1398 07:44 ب.ظ
بسیار جامع و کامل بود.
خانم لیلا عزیزم اولین تجربه وبلاگ نویسی شما را که بی نقص و عالی عمل نمودید تبریک عرض می کنم.
خدا قوت خدمت خانم نسرین عزیزم.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic