اوج آرامش
درباره وبلاگآرامش رسیدن به مقصد است که پس از
طوفان های زندگی شکل می گیرد. برای به آرامش
رسیدن، باید دل به دریا زد، باید با موج های
زندگی مقابله کرد...
با هم می توان عبور کرد، قدم به قدم حرکت کرد، همانطور که دیگران
قبل از تو حرکت کردند و حالا در ساحل امن
و آرامش با خود و مسافران مسیر رفته را مرور
می کنند و به آن لبخند می زنند، لبخندشان
همین است که به تو می گویند،
می توانی چون ما توانسته ایم و
قبل از ما نیز توانسته اند.

مدیر وبلاگ : آمنه پریشانی
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : زهرا خیابانی

به نام قدرت مطلق الله

گزارش عملکرد لژیون کمک راهنما خانم آمنه شعبه ی امین گلی روز دوشنبه مورخ 98/02/09 بااستادی همسفر زهرا و دبیری همسفر زهرا و با دستور جلسه ی سی دی طلب راس ساعت 17:30 آغاز به کار کرد.

کــائنــات و هــســتــی هیچ‌چیزی را مجانی بــه کسی نمی‌دهند. هــر خواسته‌ای کــه داریــد بــایــد بــهــایــش را بــپــردازیــد تــا کــائنــات آن چــیــز را بــه شــمــا بــدهــنــد. 


هــمــیــشــه اســتــادان اقای مهندس ابتدای پیام‌هایشان می‌گویند حــال مــن خــوب است امــیــدوارم حــال شــمــا هــم خــوب بــاشــد و با این کار انرژی مــثــبــت را انتقال می‌دهند. 

اگــر بــه نیروهای الهی اعــتــقــاد داشــتــه بــاشــیــم، اگــر بــه فــرض مــحــال هــم ایــن نــیــروهــا وجــود نــداشــتــه بــاشــنــد، ضرر نمی‌کنیم، تــازه کلی هــم نــفــع می‌بریم. انسانی کــه بــه نیرویی اعــتــقــاد دارد بــا امــیــد زندگی می‌کند اگــر از ناامیدی دور شــویــم از خیلی مــســائل دور می‌شویم. چــون ناامیدی مانند میکروبی اســت کــه وارد بــدن می‌شود و تــمــام اعضای بــدن را درگــیــر می‌کند و از پــا می‌اندازد. فردی کــه دچــار ناامیدی اســت حــاضــر نــیــســت هــیــچ حرکتی انــجــام بــدهــد و بــا الــقــائات منفی خــودش را بــیــشــتــر در ناامیدی فرومی‌برد.

چــطــور ناامیدی را از خــود دور کــنــیــم؟ بــایــد الــقــائات منفی را از خــود دور کــنــیــم و بــگــویــیــم دنــیــا کــه آخــر نــشــده، چیزهای زیــادی انــســان در زندگی دارد کــه می‌تواند از آن‌ها لــذت بــبــرد. 

هــر کاری کــه انــســان بــخــواهــد انــجــام بــدهــد قــطــعــاً هــمــیــشــه یــک ســری از مــشــکــلــات ســر راهــش وجــود دارد و تضمینی نــیــســت کــه راه هــمــوار و بدون مشکل باشد. حــرکــت و ادامــه اعــجــاب می‌کند و به‌جایی می‌رسد کــه فــکــرش را نمی‌کردیم. 

فــرق طــلــب و اراده چــیــســتــ؟ طــلــب یعنی خــواســتــن کــه هــمــه ے انسان‌ها دارنــد ولی اراده به نظر می‌رسد کار سختی است و ما فکر می‌کنیم کار هر کس نیست که اراده داشته باشد.

چراگاهی اطــرافــیــان بــه مــا کــمــک نمی‌کنند و مــوج منفی می‌دهند؟

 بــه ســه عــلــت یــا مــا را بــاور نــدارنــد کــه بــه مــوفــقــیــت بــرســیــم یــا بــا مــا مــســئلــه یــا مشکل‌دارند یــا فــکــر می‌کنند مــا بــه توانایی لــازم نرسیده‌ایم بــایــد آن‌قدر دانایی خــود را بالا ببریم تــا آن‌ها را مــجــاب کنیم.

وقتی چیزی را طــلــب کــردیــم بــایــد حــرکــت کــنــیــم و جــلــو بــرویــم و در راستای آن خــواســتــه تــلــاش کــنــیــم و از بعضی خواسته‌های دیــگــر بــگــذریــم

و در طــلــب دو مــطــلــب وجــود دارد. یکی زمــان کــه هــر خواسته‌ای زمــان می‌برد دوم حــرکــت کــردن و سعی و تــلــاش لــازم. 

چــرا برای انــجــام کاری نــبــایــد بــه آخــر آن کــار تــوجــه کنیم؟ چــون اگر به پایان راه و مسیر طولانی که در پیش داریم فکر کنیم وحشت می کنیم و ممکن است از ادامه راه باز بمانیم.ســفــر هــزار فرسخی بــا یک‌قدم شــروع می‌شود و در ادامه آرام‌آرام گره‌ها بــاز می‌شود و نــتــیــجــه می‌گیریم

کــائنــات و هــســتــی هیچ‌چیزی را مجانی بــه کسی نمی‌دهند. هــر خواسته‌ای کــه داریــد بــایــد بــهــایــش را بــپــردازیــد تــا کــائنــات آن چــیــز را بــه شــمــا بــدهــنــد. 

الــقــائات منفی روی انسان‌ها اثــر می‌گذارد. مــگــر ایــنــکــه خیلی قوی بــاشــد. نــبــایــد نــزدیــک شــجــره ی خــبــیــثــه کــه مــنــظــور تــمــام نیروهای منفی، افــراد منفی، افــکــار منفی یــا شــیــطــان درون هست، بــشــویــم. 

تــرس از آیــنــده واقــعــی نــیــســت. حــقــه نــفــس اســت و نــبــاید مــا فــریــب ایــن حــقــه  را بخوریم. برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنم ولی دیگر نمی‌نشینم و غصه بخورم. هم‌سفری که به کنگره می‌آید،باید سکوت کند. چون هنوز آموزش نگرفته که چگونه با یک مصرف‌کننده  رفتار کند . برای آموزش گرفتن ، سن، زمان و مکان شعبه و راهنما مهم نیست . اگر راهنما هم خوب نباشد با گوش دادن سی‌دی‌ها آموزش لازم را می‌گیرد که البته سرگرمی سالمی است و به‌نوعی ، کار دست نفس دادن است وگرنه نفس، کار دست آدم می‌دهد و با آموزش‌ها،تفکر و اندیشه بیدار می‌شود و به قوت و توان می‌رسد و درس زندگی را یاد می‌گیریم.

اگــر خــدا بــخــواهــد کسی را هــدایــت کــنــد یــک چرخشی در افــکــار آن شــخــص می‌دهد دست‌های آسمانی فــقــط القای افــکــار می‌کنند.

گاهی برای حــل مــشــکــلــات هــیــچ کاری نــکــردن خــودش یک‌راه حــل و بــهــتــریــن کــار اســت. مــثــل  وقتی‌که کسی در بــاتــلــاق افــتــاده هــر چــه بــیــشــتــر دست‌وپا بــزنــد بــیــشــتــر فــرو می‌رود. ولی اگــر ســاکــن بــاشــد امــکــان زنده‌بودن بــیــشــتــر اســت. بــاتــلــاق کــنــایــه از مــشــکــلــات اســت. هم‌سفرها در مــورد ســفــر مسافرهایشان نــبــایــد هــیــچ کاری انــجــام بــدهــنــد.  ولی وظــیــفــه ی زنانگی عــشــق و مــحــبــت و ســکــوت را بــایــد لــحــاظ کــنــنــد  .

وقتی یــک گنجشکی وارد خانه‌ای می‌شود آشــفــتــه اســت و بــه درودیوار می‌زند تــا راه گــریــز پــیــدا کــنــد ولی اگــر بــنــشــیــنــد یک‌گوشه و خوب نــگــاه کــنــد می‌تواند راه گــریــز را پــیــدا کــنــد. در زندگی انسان‌ها هنگامی‌که مــشــکــلــات بــه سراغشان می‌آید آن‌قدر آشــفــتــه و احساسی می‌شوند و تــا آرام نــشــونــد، نمی‌توانند باعقل تــصــمــیــم درستی بــگــیــرنــد.

بعضی‌ها فــکــر می‌کنند  هــمــه مــشــکــلــات فــقــط یک‌راه حــل دارد و تــفــکــر نمی‌کنند. مــثــل زوجی جــوان کــه تــا بــه یــک مــشــکــلی برمی‌خورند، فوری می‌خواهند جــدا بــشــونــد.

بعضی بیماری‌ها زمــان زیادی برای درمــان می‌برد مــثــل چاقی و ســرطــان و اعــتــیــاد.

مــســافــر وقتی در پله‌ای مــشــکــل دارد و حــالــش خــوب نــیــســت، نــبــایــد بــه پــلــه بــعــدی برود. باید در یــک پــلــه مــحــکــم بــشــود تــا بــتــوانــد جــهــش ادامه پــیــدا کــنــد. 

ره‌جوهایی کــه تــســلــیــم هــســتــنــد بــایــد بــا تــمــام وجــود بــه آن‌ها کــمــک کــرد ولی برای آنــان کــه تــســلــیــم نــیــســتــنــد نــبــایــد وقــت و انرژی صــرف کــرد. بعضی هــم اول بــا اجــبــار می‌آیند کــه بــایــد بــه آن‌ها فــرصــت داد تــا بــا دیــدن الگوها انشا الله ســفــر خوبی را داشــتــه بــاشــنــد. 

در تــمــام هستی جداسازی وجــود دارد. خــدا هــم جــهــنــم را بــه هــمــیــن دلــیــل آفــریــد تــا انسان‌هایی کــه باعث تــخــریــب هــســتــنــد و بــه بــقــیــه آســیــب می‌زنند را جــدا کــنــد. همان‌طور که در جامعه، زندان‌ها برای جداسازی افراد مخرب هست تا به دیگران آسیب وارد نکنند.

نویسنده: همسفر فاطمه ماهرانی

ویرایشگر: همسفر زهرا خیابانی

 

نوع مطلب : گزارش های لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 12:17 ق.ظ
سلام و خداقوت خیلی آموزنده بود ممنون
شنبه 14 اردیبهشت 1398 12:44 ب.ظ
باسلام و خداقوت به خانم فاطمه عزیز و خانم زهرا عزیز. من با دوتا مطلب همیشه مشکل داشتم یکی مورد القایات منفی بود و ترس از آینده از زمانی که وارد کنگره شدم و آموزش گرفتم بحمدالله سعی کردم القایات مثبت انجام بدهم و در حال زندگی کنم و توکل کنم. ممنون
جمعه 13 اردیبهشت 1398 08:37 ق.ظ
خداقوت خدمت خانم فاطمه عزیزوخانم زهرا
بسیار عالی بود ،موفق باشید.
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 12:45 ق.ظ
تشکر و خدا قوت خدمت خانم فاطمه و خانم زهرا عزیزم.
ان شاالله بذرهای نیکویی که می کارید در ادامه یاری دهنده شما خوبان در مسیر زندگی گردد.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic